Primaria Peretu


Go to content

Informatii Utile


Informatii Utile


Caiet de sarcini reabilitare sant colector 19-10-2017

Lucrari Modernizare camin cultural 3-11-2017ANUNT


Primaria Peteru demareaza procedura de Achizitie directa conform art. 29, lit.f din Legea 98/ 2016 -
Servicii de acordare linie de credit pentru investitii în vederea finalizarii proiectului „Sistem centralizat canalizare ape uzate menajere, extindere sistem centralizat alimentare cu apa, modernizare drumuri de interes local, reabilitare camin cultural si infiintare-dotare Centru social de zi pentru copii”, in conformitate cu HCL 20/ 13.06.2017
Descrierea contractului:Servicii de acordare linie de credit de 1.200.000 lei cu o perioada de maturitate de 30 de luni si o perioada de gratie de 3 luni, pentru investitii în vederea finalizarii proiectului „Sistem centralizat canalizare ape uzate menajere, extindere sistem centralizat alimentare cu apa, modernizare drumuri de interes local, reabilitare camin cultural si infiintare-dotare Centru social de zi pentru copii” în conformitate cu Documentatia de atribuire publicata pe site-ul Primariei (http://www.primariaperetu.ro), la sectiunea Informatii utile, sau printr-o solicitare scrisa la adresa de mail: primaria.peretu@yahoo.com
Valoarea estimata totala fara TVA:1.330.000 RON
Conditii contract:În conformitate cu Documentatia de atribuire: Autoritatea contractanta nu accepta ajustarea pretului contractului decat ca urmare a modificarii dobanzii in functie de indicele ROBOR 6M. Nu se accepta ajustarea ulterioara a marjei fixe a institutiei financiare si nici a procentelor/valorilor comisioanelor ofertate. Perioada de gratie: 3 luni.
Conditii participare:
• Se va depune Autorizatia de functionare emisa de catre Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului / autorizatia acordata de autoritatea competenta din statul membru de origine. Pentru persoanele juridice romane documentele solicitate se prezinta in original/ copie legalizata/copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original/ copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata. • Se va depune certificatul constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul de activitate principal /secundar si codurile CAEN aferente acestora, ce trebuie sa aiba corespondent in codul CPV aferent procedurii si care trebuie sa contina date actuale/ reale la momentul prezentarii. • Se va prezenta o oferta de pret in lei fara TVA, completand formularul de oferta si anexa acestuia. • Ofertele se vor depune la sediul Primariei Peretu sau pe adresa de mail primaria.peretu@yahoo.com. Nu vor fi acceptate oferte alternative. Limba in care poate fi redactata oferta : limba romana
Criterii adjudecare:
pretul cel mai scazut. Se solicita ca oferta sa cuprinda: valoarea imprumutului, moneda in care se va acorda imprumutul, perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, nivelul comisioanelor si ale celorlalte costuri ale imprumutului
Termen limita primire oferte: 03.07.2017, ora 12.00
Informatii suplimentare:Termen limita de primire a ofertelor: 03.07.2017, ora 12.00. Deschiderea ofertelor prezentate: 03.07.2017, ora 13.00. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Termenul limita pentru solicitarea de clarificari este data de: 29.06.2017. Procedura de atribuire este achizitie directa conform art. 29 lit f) din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici interesati pot descarca documentatia de atribuire si de pe site-ul primariei (http://www.primariaperetu.ro), la sectiunea Informatii utile, sau o pot obtine printr-o solicitare scrisa la adresa de mail: primaria.peretu@yahoo.com.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun, la sediul C
OMUNEI PERETU – PRIMARIA COMUNEI PERETU, JUDETUL TELEORMAN, Registratura, pana la data de 12.iulie.2017, ora 12:00 sau la adresa de mail: primaria.peretu@yahoo.com.

Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 12.iulie.2017, ora 12:00, Primaria Peretu.


LINK DESCARCARE-DOCUMENTE CTR CREDIT


Clarificari

Raspuns 1

Raspuns 2


Raspuns 3

Acord

Contracte executie

Autorizatii ctii+mediu lucrari

Balanta aprilie


Home Page | Comuna Peretu | Primaria | Consiliul Local | Informatii Utile | Contact | Site Map


Back to content | Back to main menu